Program Czyste Powietrze. Co warto o nim wiedzieć?

program czyste powietrze

Czyste Powietrze to rządowy program dofinansowań, którego głównym celem jest promowanie efektywnych i zgodnych z obowiązującymi normami źródeł ciepła dla budynków jednorodzinnych. To właśnie w zwiększonej efektywności energetycznej takich budynków upatruje się szans na poprawę jakości powietrza i ograniczenie negatywnych zjawisk jak powstawanie smogu, do czego w dużym stopniu przyczyniają się systemy grzewcze oparte na paliwach stałych. Biorąc pod uwagę oferowane możliwości, ogromne zainteresowanie programem nie może dziwić – zdecydowanie warto więc dowiedzieć się więcej na jego temat.

Program Czyste Powietrze – podstawowe założenia

Głównym założeniem programu jest podniesienie jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w skali kraju poprzez wspieranie właścicieli budynków jednorodzinnych w finansowaniu prac termomodernizacyjnych, a także wymiany starych i nieefektywnych systemów ogrzewania. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 103 mld zł, a wysokość przyznanych środków każdorazowo wyliczana jest z uwzględnieniem rodzaju inwestycji i ponoszonych wydatków, a także dochodu wnioskodawcy.

Kto może liczyć na dofinansowanie?

Dotacje Czyste Powietrze dostępne są dla konkretnej grupy odbiorców, do której zaliczają się:

 • właściciele/współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Tylko te osoby mają szansę na przyznanie środków udostępnianych przez rządowy program termomodernizacji.

Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania dla nowych domów?

Warto podkreślić również, że w swojej obecnej formie dofinansowanie dotyczy prac modernizacyjnych oraz wymiany istniejących już źródeł ciepła – z tego powodu nie istnieje możliwość otrzymania środków z programu Czyste Powietrze dla nowych domów na pokrycie wydatków ponoszonych w trakcie budowy budynku mieszkalnego.

Poziomy dofinansowania – od czego są zależne?

poziomy finansowania

W ramach programu dostępne są dwa poziomy finansowania:

 • poziom podstawowy to możliwość otrzymania maksymalnie 30 000 zł,
 • poziom podwyższony to możliwość otrzymania maksymalnie 37 000 zł.

Poziom podstawowy dofinansowania

Do otrzymania dofinansowania na poziomie podstawowym kwalifikują się osoby fizyczne o dochodzie rocznym, którego wysokość nie przekracza 100 000 zł (również w przypadku uzyskiwania dochodu z różnych źródeł ich łączna suma nie może przekraczać kwoty 100 000 zł).

Poziom podwyższony dofinansowania

By zakwalifikować się do podwyższonego poziomu finansowania, należy:

 • posiadać przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie większy niż 1400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
 • posiadać przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie większy niż 1960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód za rok kalendarzowy, za który ustalono przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów (chodzi o kwotę obowiązującą w grudniu w roku poprzedzającym rok zgłoszenia się do programu).

Czyste Powietrze – jaka dotacja i na jaki cel?

Maksymalna kwota dofinansowania, na jaką liczyć może beneficjent zależy od rodzaju planowanej inwestycji.

Dla poziomu podstawowego to trzy kategorie inwestycji:

 1. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła (typu powietrze-woda lub gruntowej). Maksymalna kwota dotacji możliwa do uzyskania to 30 000 zł.
 2. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotłowni gazowej lub zakup i montaż innego źródła ciepła (poza tymi wymienionymi w punkcie 1). Maksymalna kwota dotacji możliwa do uzyskania to 25 000 zł.
 3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, a także przygotowanie niezbędnej w tym celu dokumentacji. Maksymalna kwota dotacji możliwa do uzyskania to 10 000 zł.

Dla dofinansowania na poziomie podwyższonym wyróżniamy:

 1. Możliwość otrzymania maksymalnie 37 000 zł na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i jego wymianę na inne źródło ciepła.
 2. Inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku bez wymiany źródła ciepła – maksymalnie 15 000 zł.

Udział w programie Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji składa się w formie elektronicznej do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW dla województwa, w którym zlokalizowany jest budynek, którego dotyczy wniosek). Obowiązujący formularz dostępny jest w Portalu Beneficjenta oraz w serwisie gov.pl wraz z niezbędnymi załącznikami oraz instrukcją pozwalającą na jego poprawne wypełnienie. 

Jak złożyć wniosek online?

 • Wniosek można złożyć w formie elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.
  • Zarejestruj konto na portalu.
  • Pobierz formularz wniosku.
  • Wypełnij wniosek uzupełniając wymagane informacje zgodnie z instrukcją.
  • Uzupełniony formularz prześlij za pośrednictwem Portalu Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW.
  • Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami musisz dostarczyć również w formie papierowej do odpowiedniego dla swojego województwa WFOŚiGW.
 • Wniosek wraz z załącznikami można złożyć również za pośrednictwem serwisu gov.pl
  • Wypełnij wniosek na stronie wskazanej w serwisie.
  • Podpisz wniosek korzystając z profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  • Dodaj do formularza załączniki w formie elektronicznej.
  • Prześlij wniosek do właściwego WFOŚiGW.

Co jeśli nie możesz złożyć wniosku online?

Osoby, które nie mają możliwości wykorzystania elektronicznej drogi składania wniosku, wypełniony formularz wraz z załącznikami dostarczyć mogą również tylko w formie papierowej. Można to zrobić osobiście (również za pośrednictwem poczty lub kuriera) we wskazanym WFOŚiGW, jego oddziale lub w siedzibie gminy biorącej udział w programie.

Dlaczego inwestycja z SolarSpot?

Możliwość otrzymania dofinansowania zwiększa opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii i modernizację systemów ogrzewania. Instalacja fotowoltaiczna zaprojektowana od początku do końca z myślą o Twoim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, wydajne formy ogrzewania elektrycznego, w tym pompy ciepła, na które również można otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze, a także pomoc specjalistów z naszego działu finansowego w dobraniu optymalnych sposobów finansowania inwestycji – na to wszystko możesz liczyć, wybierając ofertę SolarSpot!

Specjalista ds. fotowoltaiki, a tym samym żywa encyklopedia wiedzy z zakresu energii odnawialnej. Ze szczególnym zainteresowaniem wprowadza rozwiązania ekologiczne do firm i gospodarstw rolnych, wierząc że fotowoltaika stanowi najlepszy sposób na zredukowanie kosztów energii elektrycznej. Tworzy treści wyjaśniające kwestie związane z pracą elektrowni słonecznych, doborem oraz eksploatacją komponentów systemów OZE na platformie YouTube. Prywatnie – dumny psi tata.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.