Pożyczka EKOenergetyczna II. Nabór już trwa!

Pożyczke ekoenergetyczna

[Aktualizacja]

Z dniem 15.02.2024 roku WARP zamknął nabór do programu pożyczka EKOenergetyczna II. Na szczęście dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy pomocy przy inwestycji w OZE, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości otworzył nabór wniosków do programu Pożyczka EKOenergetyczna III – w naszym nowym wpisie blogowym znajdziesz aktualne informacje odnośnie programu.

Czym jest pożyczka EKOenergetyczna?

Pożyczka EKOenergetyczna to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym:

 • poprawy jakości powietrza, w szczególności w zakresie: produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru,
 • poprawy efektywności energetycznej,
 • produkcji energii z OZE,
 • budowy lub modernizacji systemów magazynowania energii,
 • zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych przez Województwo Wielkopolskie.

 • Kwota pożyczki – do 1 000 000 zł
 • Okres spłaty – do 132 miesięcy
 • Karencja – do 18 miesięcy
 • Oprocentowanie – od 0,5%

Co należy zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Wnioskujący o udzielenie pożyczki przedsiębiorcy zobowiązani są:

 • prowadzić system księgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • terminowo realizować swoje zobowiązania wobec US, ZUS/KRUS oraz organów lokalnych
 • posiadać organizacyjne i techniczne możliwości realizacji projektu finansowanego pożyczka z Funduszu

Podstawą udzielenia Jednostkowej Pożyczki są złożone przez Ostatecznego Odbiorcę dokumenty aplikacyjne zgodnie z wewnętrznymi regulacjami oraz sporządzone według wzorów ustalonych przez Fundusz. Obligatoryjną częścią tych dokumentów jest kompletnie wypełniony wniosek o udzielenie Jednostkowej Pożyczki w wersji papierowej.

Formularze wniosku oraz pozostałych załączników, a także szczegółowa lista wymaganych dokumentów są udostępnione na stronie www.warp.org.pl

Warunkiem udzielenia Jednostkowej Pożyczki jest posiadanie przez Przedsiębiorcę zdolności pożyczkowej/ kredytowej oraz przedstawienie należytego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Obligatoryjną formą zabezpieczenia Jednostkowej Pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Poza wekslem Fundusz może wymagać dodatkowej formy zabezpieczenia (jednej z poniższych):

 • poręczenie wekslowe osób trzecich – w przypadku wspólności majątkowej wymagane poręczenie obojga małżonków
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanych,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu wraz z cesją praw z polisy AC środka transportu
 • przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej wraz z blokadą środków na rachunku bankowym
 • inne przewidziane przepisami prawa

W momencie całkowitej spłaty kwoty pożyczki zabezpieczenie zostaje zwolnione w terminie do 14 dni po jej rozliczeniu.

Jak złożyć dokumentację?

Zgodnie z zapisami Regulaminu dokumentację aplikacyjną należy złożyć w następujący sposób:

 • w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu (61-823 Poznań, ul. Piekary 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
 • lub w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej w oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile (64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

W SolarSpot od prawie 3 lat. Zawodowo od zawsze związana ze sprzedażą, jednak w ostatnim czasie w ramach rozwijania kompetencji, wspiera dział marketnigu. Entuzjastka zdrowego stylu życia i ochrony środowiska, które ściśle powiązane są z branżą OZE.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.