Opodatkowanie farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym

Opodatkowanie farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym

Dziś omówimy opodatkowanie farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym. Wyjaśnimy, jaki jest podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę, jak go wyliczyć i stosować. 

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. Nie ujmuje to jednak wielu wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu jej opodatkowania, dlatego pora przyjrzeć się bliżej temu tematowi. 

Podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy daną rzecz w celu użytkowania przez czas określony lub nieokreślony w umowie. W zamian dzierżawca zobowiązuje się płacić ustalony czynsz. Jako że dzierżawa jest umową o charakterze odpłatnym, w ramach której rolnik uzyskuje przychód, pojawia się pytanie czy należy opodatkować go podatkiem rolnym czy dochodowym. 

Podatkiem rolnym obciążony jest grunt, który według ewidencji gruntów i budynków został sklasyfikowany jako użytek rolny. Wyjątkiem od tej zasady jest zajęcie gruntu w celu działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Inaczej mówiąc, skategoryzowanie ziemi w ewidencji jest czynnikiem decydującym o tym, jakim podatkiem należy ją obciążyć i dopiero „zajęcie” gruntu na cele działalności nierolniczej usuwa możliwość opodatkowania go podatkiem rolnym. 

Farma fotowoltaiczna na działce rolnej

Rolnicy mogą oddać w dzierżawę posiadane grunty rolne podmiotom gospodarczym lub innym rolnikom. Coraz częściej w Polsce obok elektrowni słonecznej prowadzi się uprawę roślin czy hodowlę zwierząt, co podążając za przykładem krajów zachodnich niesie wiele korzyści ekologiczno-środowiskowych wynikających z współkorzystania gruntów. 

W Niemczech, Francji czy Hiszpanii popularna jest ekologiczna uprawa zbóż dookoła paneli fotowoltaicznych. Istnieje także wiele roślin o niewielkim zapotrzebowaniu na słońce, które z powodzeniem mogą rosnąć na farmach fotowoltaicznych. 

Jaki podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę?

W przypadku dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę mamy do czynienia z dwoma różnymi podatkami: 

  • Podatek od nieruchomości (od budowli) – nakładany jest na właściciela instalacji fotowoltaicznej, 
  • Podatek rolny – zobowiązuje właściciela działki (wydzierżawiającego). 

W przypadku farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych, podatek od nieruchomości (2% wartości części budowlanej) płaci operator i właściciel instalacji. Część budowlana odnosi się również do infrastruktury związanej z instalacją (np. stacją transformatorową, konstrukcja i rozdzielnią). 

Podatek rolny na wydzierżawiającego nakłada gmina, najczęściej w wysokości ok. 92 gr za każdy metr kwadratowy zabudowanej powierzchni. 

Czy fotowoltaika pozbawiania grunt charakteru rolnego? 

W większości przypadków „zajęcie gruntu” należy rozumieć jako związanie ziemi z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. farmy fotowoltaicznej). Jeżeli panele fotowoltaiczne zostaną ułożone poziomo (pod zerowym kątem), między nimi a ziemią nie będzie żadnej wolnej przestrzeni, wówczas grunt będzie w pełni przez nie zajęty. 

Jeśli jednak między panelami jest wolna przestrzeń, zajęcie dotyczy tylko danej części gruntu. Może się tak zdarzyć na przykład w sytuacji, gdy instalacja znajduje się tylko na środku działki albo ogniwa są ustawione w rzędach oddalonych od siebie na kilka metrów (między nimi mogą paść się zwierzęta czy rosnąć zboże). W takich przypadkach podatek rolny dla całości terenu powinien być wyliczany z wyłączeniem części zajętej przez farmę fotowoltaiczną. 

Grunt rolny i grunt pod instalacje fotowoltaiczne może funkcjonować jednocześnie, ale opodatkowanie powinno oceniać się indywidualnie na podstawie tego, czy teren jest zajęty w całości czy tylko w części przez panele i tylko w tym zakresie stosować podatek od nieruchomości. 

Opodatkowanie farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym – podsumowanie

Aby ustalić odpowiedni podatek od dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę, należy zwrócić uwagę na dwie częste pułapki. Pierwsza z nich to założenie, że grunt jest w całości zajęty przez farmę fotowoltaiczną. Może tak być, ale nie musi. 

Drugą pułapką jest przyjęcie za pewne, że fotowoltaika pozbawia grunt charakteru rolnego, a tym samym niemożliwe staje się nałożenie podatku rolnego za teren obok instalacji. Jest to założenie błędne. Użytki sklasyfikowane jako rolne i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem wciąż obowiązuje podatek rolny. Wyłączony zostaje tylko teren pod farmę fotowoltaiczną.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.