Czyste Powietrze w 10 krokach – wniosek o prefinansowanie

W programie Czyste Powietrze pojawiło się prefinansowanie jako nowy sposób na uzyskanie dotacji. Umożliwia ono wcześniejsze otrzymanie środków – jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, a nie jak było do tej pory, po jej zakończeniu. 

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać również beneficjenci z mniejszym wkładem własnym. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy małą ściągę o tym, jak składać wniosek o prefinansowanie.

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze – dla kogo? 

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze przysługuje wnioskodawcom klasyfikującym się do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania. W tym pierwszym przypadku chodzi o osoby, których miesięcznych dochód nie jest większy niż 1564 zł na mieszkańca w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja z prefinansowaniem wynosi 47 tys. zł. 

Natomiast do najwyższego poziomu dofinansowania zaliczają się osoby, których miesięczny dochód na jednego mieszkańca wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Łączna kwota możliwa do uzyskania w ramach dotacji z pefinansowaniem wynosi w tym przypadku 79 tys. zł. 

Dotacja z prefinansowaniem – gdzie złożyć wniosek do Czystego Powietrza

Wniosek o prefinansowanie w programie Czyste Powietrze musisz złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Jest to jedyna dostępna opcja. Nie możesz składać wniosku w formie papierowej ani bezpośrednio w siedzibie funduszu wojewódzkiego. Wszelkiego typu listy także nie będą uwzględniane. 

Przed złożeniem wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie musisz zarejestrować się na stronie lub zalogować za pomocą jednej z dwóch dostępnych opcji: 

 • węzła krajowego lub 
 • profilu zaufanego. 

Wniosek o prefinansowanie w 10 krokach

1. Wybór wniosku

Na początku musisz wiedzieć, że wniosek o dofinansowanie i wniosek o prefinansowanie to dwa zupełnie inne dokumenty. W górnym menu powinieneś kliknąć “nowy wniosek o dofinansowanie”, a następnie wybrać z listy “wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze”. W dalszej kolejności zostaniesz przeniesiony do okna, w którym musisz wybrać wniosek o dotacje z prefinansowaniem (pełna nazwa to: 18/NC/OA/5.1/2022/WNIOSEK O DOTACJE Z PREFINANSOWANIEM). Pamiętaj, że rozpatrywaniem dokumentów zajmują się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, więc musisz wskazać, w którym województwie będzie mieć miejsce Twoja inwestycja. 

2. Uzupełnienie danych 

Wniosek o prefinansowanie zatytułowany jest: “Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem, w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze”. To w nim musisz uzupełnić dane wnioskodawcy. Należy wpisać m.in. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania. W odpowiednim miejscu powinieneś wskazać informacje o współmałżonku (dane osobiste oraz to, czy łączycie majątek czy posiadacie rozdzielność majątkową), a także określić status wnioskodawcy. W tym ostatnim punkcie musisz zaznaczyć, czy klasyfikujesz się do podwyższonego czy do najwyższego poziomu dofinansowania.

3. Informacje o przedsięwzięciu

Po podaniu swoich danych (o ile to Ty jesteś wnioskodawcą) musisz podać dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Podobnie jak w poprzednim punkcie, należy wskazać adres (może być taki sam jak ten, który został podany wcześniej), powierzchnię budynku oraz numer księgi wieczystej. Wśród informacji znajdują się również takie, które dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej oraz likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, jeżeli Cię one dotyczą. W przypadku, gdy wcześniej korzystałeś już z programu Czyste Powietrze, w tym miejscu powinieneś wskazać taką informację. 

4. Zakres rozszerzony

W kolejnym etapie wnioskowania musisz określić swój zakres rzeczowy. Z dostępnych list wybierz przedsięwzięcia, które planujesz zrealizować. Gdy to zrobisz, automatycznie wygeneruje się kwota dotacji, którą możesz uzyskać. 

5. Umowa z wykonawcą

Ten krok dotyczy już bezpośrednio prefinansowania. Musisz wskazać umowy związane z wykonawcą realizacji (np. firmą, która wykona montaż instalacji fotowoltaicznej). W ramach prefinansowania środki na przedsięwzięcie zostaną przesłane na konto wykonawcy. Fundusz najpierw wpłaci zaliczkę w wysokości 50% przyznanego dofinansowania, a resztę kwoty prześle po zakończeniu przedsięwzięcia. Pamiętaj, aby wskazać rachunek bankowy wykonawcy. 

6. Dochody

Jako że o prefinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie beneficjenci kwalifikujący się do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, konieczne jest potwierdzenie tego faktu. W tym celu powinieneś mieć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informujące o przeciętnym miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego, które dołączysz w późniejszych etapach wnioskowania (jako jeden z załączników). Na tym etapie natomiast musisz oświadczyć, że jesteś uprawniony do uzyskania wyższego niż standardowy poziomu dofinansowania. Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym miejscu powinieneś wskazać taką informację. 

7. Finansowanie

Po wypełnieniu wszystkich pól we wniosku o prefinansowanie, wyświetli się krótkie podsumowanie. Obejmuje ono m.in. sumę kosztów z wcześniejszych tabelek, kwotę dotacji uzyskaną dotychczas w ramach programu Czyste Powietrze oraz wartość dotacji z prefinansowaniem, o którą się ubiegasz. Sprawdź na tym etapie, czy wszystkie informacje są poprawne. 

8. Wymagane oświadczenia

Razem z wnioskiem o prefinansowanie musisz złożyć stosowne oświadczenia. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych z nich: 

 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej,
 • Oświadczenie o zgodności rodzaju budynku z Programem Priorytetowym,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku,
 • Oświadczenie dotyczące kontroli,
 • Oświadczenie dotyczące Programu Stop Smog,
 • Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego,
 • Oświadczenie, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym pozostaną w eksploatacji tylko źródła ciepła zgodne z wymaganiami Programu Czyste Powietrze,
 • Oświadczenie, że zakres przedsięwzięcia jest zgodny z programem ochrony, powietrza właściwym ze względu na usytuowanie budynku/lokalu mieszkalnego,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy,
 • Oświadczenie o braku wcześniejszej dotacji w Programie Czyste Powietrze na budynek/lokal mieszkalny, w którym realizowane jest przedsięwzięcie,
 • Oświadczenie o zawartej umowie z wykonawcą.

9. Warunki umowy

Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, musisz zaakceptować warunki umowy dotyczącej przyznania dotacji z prefinansowaniem. Znajdują się w niej kwestie, takie jak: efekt rzeczowy i ekologiczny, realizacja oraz trwałość przedsięwzięcia, obowiązki informacyjne i kontrolne, zasady ewentualnego odstąpienia od umowy, a także informacje na temat wypłaty środków z dofinansowania. Zapoznaj się z umową, po czym potwierdź, że rozumiesz i akceptujesz wszystkie warunki i oświadczenia. 

10. Załączniki

Oprócz oświadczeń we wniosku musisz uwzględnić wymagane załączniki. Nie wszystkie są obowiązkowe, wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Należy je dołączyć na samym końcu, po zaakceptowaniu warunków umowy. W tym miejscu możesz dodać również dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę wniosku.

Do najczęściej zamieszczanych załączników należą: 

 • Zaświadczenie o dochodach,
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego – jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • Kopie umów z wykonawcą,
 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań,
 • Pełnomocnictwo – o ile występuje pełnomocnik wnioskodawcy, współwłaścicieli lub współmałżonka,
 • Zgoda na doręczania elektroniczne.

Weryfikacja wniosku o prefinansowanie 

Wniosek wypełniony, sprawdzony i wysłany. Pozostałe czynności są już po stronie osoby, która będzie rozpatrywać Twoją sprawę. Cały czas możesz jednak edytować swój wniosek i w razie potrzeb nanieść na niego jakieś poprawki. Podczas wypełniania wniosku po prawej stronie powinno wyświetlać się okienko ze wskazówkami – na każdym etapie znajdują się informacje, w jaki sposób powinieneś wypełnić poszczególne tabele. 

Jeśli pojawiły się jakieś błędy, zostaną one wykazane w wyniku weryfikacji. Do najczęściej wykrywanych błędów należą: brak adresu e-mail, danych małżonka (imię, nazwisko, pesel), numeru działki dla budynku objętego przedsięwzięciem, numeru oraz daty wydania zaświadczenia o dochodach. Często zdarza się również, że beneficjenci zapominają dołączyć oświadczenia o dochodzie, które jest dokumentem obowiązkowym. 

Jeśli nie jesteś pewny, czy umiesz prawidłowo wypełnić wniosek, zwróć się do nas! Klienci SolarSpot otrzymują pomoc ekspertów we wnioskowaniu do programu Czyste Powietrze! 

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.